Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Dine tanker om distriktskontakt-ordningen i NSK

Har du tanker eller forslag om distriktskontaktordningen eller om aktiviteter i distriktene, ønsker styret å få disse på e-post. Send dem til Gro Mandt

EVALUERING AV ORDNINGEN MED DISTRIKTSKONTAKTER

På årsmøtet 2009 ble det – ut fra et ønske om større aktivitet i distriktene - vedtatt å evaluere ordningen med distriktskontaktene. På den bakgrunn har styret sendt forespørsel til distriktskontaktene om hvordan de selv opplever ordningen, dels om hvilke tanker de gjør seg når det gjelder aktiviteten for klubbens medlemmer i de respektive distriktene, dels om alternativer for å øke aktiviteten.


Sammenfatning av svarene fra distriktskontaktene:

Viktig ordning
Distriktskontaktene mener ordningen er et bindeledd mellom klubben og medlemmene, og at det er viktig med en person i hver region som medlemmene kan kontakte ved behov. De som innehar vervet i dag, ønsker å fortsette arbeidet.

Store geografiske avstander
I alle distriktene pekes det på at de geografiske avstandene utgjør et stort problem. Klubben har få medlemmer som bor spredt, noe som gjør det praktisk talt umulig å samle alle Shiba-eiere i et distrikt til felles aktiviteter. Å skulle arrangere aktiviteter flere steder i regionen synes urealistisk av hensyn til den arbeidsmengden og de økonomiske utgifter det ville påføre distriktskontaktene. De mener at det først og fremst bør satses på aktiviteter som er spesielle for rasen, og aktiviteter som har potensial til å trekke en god del Shiba-folk, f.eks. foredrag om hunderelaterte emner.

Aktiviteter i distriktene
Det er varierende erfaringer når det gjelder henvendelser fra medlemmene til distriktskontaktene. Det er først og fremst informasjon om rasen, turer og treff som etterspørres. Når det gjelder andre typer aktiviteter - som lydighet, agility, spor -  får distriktskontaktene få henvendelser fra medlemmene. Mange vil bare ha en turkamerat, noen vil drive med utstilling,  mens andre ønsker forskjellige treningsopplegg. For den sistnevnte gruppen mener distriktskontaktene at den beste løsningen er å henvise til lokale hundeklubber, der det fins større kompetanse for ulike former for trening av hund enn det de enkelte distriktskontaktene har.

Informasjon om aktiviteter
Distriktskontaktene får lister over klubbens medlemmer i eget distrikt, og treff og andre aktiviteter annonseres gjennom klubbens hjemmeside og i Shib-a-visa eller via e-post.  Gjennom disse informasjonskanalene når en imidlertid bare de Shiba-eierne som er medlemmer i NSK, mens det er vanskelig å spre informasjon om Shiba-relaterte aktiviteter til de som ikke er medlemmer.


Fra referat fra styremøte 22. oktober:
”Styret drøftet innholdet i evalueringen, og  særlig hva som kan gjøres for å nå de som ikke er medlemmer. Oppdretterne blir bedt om å informere nye valpekjøpere om klubben og oppfordre dem om å melde seg inn. Styret (ved leder og sekretær) har dessuten tilgang på eierdata på DogWeb, og kan dermed finne fram til nye Shiba-eiere. Styret vil vurdere om vi skal ta egen kontakt med dem. Også tanken om egne valpekurs i distriktene ble så vidt drøftet”.  Se mer om dette i referatet.

Øvrige medlemmers synspunkter

Styret takker distriktskontaktene for at de så velvillig har svart på spørsmål om ordningen. Svarene gir oss innblikk i praktiske erfaringer og ervervet kunnskap, og de vil få konsekvenser for resultatet av evalueringen.

Styret ønsker at også andre medlemmer skal få uttale seg før konklusjoner trekkes.

Har du tanker eller forslag om distriktskontaktordningen eller om aktiviteter i distriktene, ønsker styret å få disse på e-post.
Send dem til Gro Mandt:  gro.mandt@ahkr.uib.no
Frist: 10 dager etter at du har mottatt Shib-A-Visa nr 4 (i desember)

Vennlig hilsen
Solvor Nærland, leder