Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Vedtekter

Vedtekter for Norsk Shiba Klubb

Vedtektene ble sist endret på årsmøtet 22. mai 2015

VEDTEKTER FOR NORSK SHIBA KLUBB
- stiftet 27. juni 1998 -

Vedtatt av årsmøtet den 25. mai 2012. Sist endret 22. mai 2015 

Kap 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde
1-1 a) Klubbens navn er Norsk shiba klubb, og forkortes til NSK.
1-1 b) Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. 
1-1 c) Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). 
1-1 d) Klubben plikter også å vedta vedtekter som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
 1-1 e) Klubben omfatter rasene shiba, shikoku, kishu, kai og hokkaido 
 1-1 f) Klubben har verneting i Oslo. 

§1-2 Formål 
NSK har til formål å 
 1-2 a) ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, 
 1-2 b) bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. 
 1-2 c) arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, 
 1-2 d) jobbe for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet
   
§1-3 Definisjoner  
 Klubbens organer:   
 1-3 a) Årsmøtet 
 1-3 b) Ekstraordinært årsmøte 
 1-3 c) Styret  
 1-3 d) Valgkomite 
  
Kap 2 Medlemskap og krav til dette 

§2-1 Medlemskap 
2-1 a) Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.
2-1 b) Ingen har krav på medlemskap i klubben. 
2-1 c) Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 
2-1 d) Familiemedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem. Personer som bor utenfor sin faste adresse pga studier kan fortsatt være familiemedlem
2-1 e) Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært medlem av NSK. Oppdretter betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger å motta gavemedlemskap, må selv betale Grunnkontingent (GK) til NKK.
2-1 f) Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent

§2-2 Medlemskontingent  
2-2 a) Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. 
2-2 b) Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.  

§2-3 Medlemsplikter 
2-3 a) Medlemmene er forpliktet til å støtte NSKs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NSKs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.
 2-3 b) Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap 
 Medlemskap i klubben opphører ved: 
 2-4 a) Utmeldelse 
 2-4 b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 2-4 c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 2-4 d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner  
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 

Kap 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet 
3-1 a) Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. juli.
3-1 b) Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av endringer i vedtektene (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
3-1 c) Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
3-1 d) Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett 
 3-2 a) Alle klubbens medlemmer som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Unntatt nyinnmeldte medlemmer, som må ha betalt kontingent senest 6 ukers før årsmøtet for å ha stemmerett.
 3-2 b) Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 
 3-2 c) Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Ingen medlemmer kan stille med mer enn 3 -tre- fullmakter på årsmøtet.
 3-2 d) Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være poststemplet senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig
 3-2 e) På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling      
 3-3 a) Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers varsel.   
 3-3 b) Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist. 
 3-3 c) Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten per post eller i adressert medlemsblad.  
 3-3 d) Med innkallelsen skal følge:     
 - Dagsorden     
 - Årsberetning     
 - Regnskap med revisors beretning     
 - Budsjett for neste år 
 - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/ poststemplet  
   senest 6 uker før møtedato.       
 - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være 
   styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver 
 Årsmøtets oppgaver er å: 
 3-4 a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 3-4 b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3-4 c) Behandle årsberetning 
 3-4 d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
 3-4 e) Godkjenne budsjett for neste år
  3-4 f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
3-4 g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 3-4 h) Velge medlemmer til styret, som skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. Valgperioden er 2 år iht etablert rullering. 3 varamedlemmer for velges hvert år for 1 år 
 3-4 i) Velge en revisor med vararevisor for 2 år. 
 3-4 j) Velge medlemmer til valgkomiteen, som skal bestå av leder og 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år iht til etablert rullering. 2 vararepresentanter velges for 1 år.
 3-4 k) Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
 3-4 l) Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
 3-4 m) Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte 
3-5 a) Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
 3-5 b) Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles.
 3-5 c) Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 
 3-5 d) Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
 3-5 e) Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. 

Kap 4 Styret m.v. 

§4-1 Styret 
 4-1 a)Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
4-1 b) Styrets leder og kasserer skal ha signaturrett hver for seg.

§4-2 Vedtak og representasjon 
 4-2 a) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. 
 4-2 b) Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. 
 4-2 c) Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

§4-3 Styrets oppgaver er å 
 4-3 a) lede klubben mellom årsmøtene 
 4-3 b) avholde årsmøte 
 4-3 c) drive klubben i samsvar med klubbens formål 
 4-3 d) gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
 4-3 e) oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, sunnhetsutvalg og redaktører.
 4-3 f) søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
4-3 g) oppnevne representant til NKKs representantskapsmøte.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite  
 5-1 a) Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. 
 5-1 b) Valgkomiteen velger leder innen sin midte.
 5-1 c) Leder har ansvar for komiteens arbeid. 
 5-1 d) Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 
 
§5-2 Revisor 
 5-2 a) Årsmøtet velger revisor og vararevisor. 
 5-2 b) Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. 
 5-2 c) Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

§6-1 Endringer i vedtektene  
 6-1 a) Endringer i vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. 
 6-1 b) Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

§6-2 Tolking av lovene 
 6-2 a) NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.  

§6-3 Oppløsning 
 6-3 a) For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. 
 6-3 b) Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. 
 6-3 c) Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. 
 6-3 d) Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

DEFINISJONER
Absolutt flertall: Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
Kvalifisert flertall: Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 ved lovendring) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
Stemmelikhet i styret: Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme