Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte i Norsk Shibaklubb 19.06.2007

Referat fra styremøte i Norsk Shibaklubb 19.06.2007
 
Telefonmøte.
 
Tilstede: Mary, Solvor, Inger Merete, Terje, Laila, Torstein, Sverre og Tove.
Dan Ove hadde meldt forfall
 
Innkommet post: Brev fra NKK ang. utst.res. Arkiveres.
 
Sak 01/07: Innføring i rutiner i styret.
 
Sekretær skriver sakliste, referat fra styremøtene og bestiller telefonmøte.
Sekretær tar og imot post som kommer til klubben og oppbevarer alt som skal arkiveres i diverse permer. Svarer på post selv, eller videresender til den som kan svare
Sekretær arkiverer og kritikkskjema som kommer fra utstillingsarrangører. Resultatene til poengberegning Årets utstillingsshiba blir hentet på Dog Web. Sekretær svarer og på søknad om å ha vår rase med på utst. Alltid positivt svar, foruten når egen spesial skal arrangeres.
Sekretær og leder får begge mailene som kommer fra NKK.
Leder har ansvar for Eierdata.
Kasserer melder inn eventuelle nye medlemmer.
 
Sak 02/07: Fordeling av oppgaver/områder i styret.
 
Leder tar seg av informasjon om klubben.
Inger Merete har ansvar for utstilling.
 
Sak 03/07: Økonomi.
 
Kasserer redegjorde for klubbens økonomi. Han har fått komplett regnskap fra (-99). Er i gang med prossessen til tilgang til konto. Har ikke betalt akt.avgift, men er i dialog med NKK om dette. Ellers ingen store regninger på vent. Klubben har pr. 31. mai kr.31000 på konto.
Kasserer skal prøve å inndrive utestående midler.
Distriksøkonomien diskuteres på senere styremøte.
Klubben har pr. dags dato 175 medlemmer.
 
Sak 04/07: Manglende tilgang på klubbens korrespondanse.
 
Styret sliter med å få tak i protokoller, permer og post fra tidligere sekretærer.
Sekretær og leder prøver å få tak i dette. Sender brev rekommandert.
 
Sak 05/07: Vandrepokaler.
 
An-An’s vandrepokal er i dag hos P. Walle. Skal til C. Lang.
Årets oppdretter er hos P. Walle. Skal innleveres til styret.
Årets utst.shiba hos P. Walle. Vant den for 2006.
Årets vet. Hos P. Walle. Vant den for 2006.
Årets junior og unghund hos P. Walle. Vant den for 2006.
Årets bruksshiba hos L. Kommisrud. Vant den for 2006? Hvis ikke, skal den leveres til styret.
Årets nybegynner hos L. Kommisrud. Skal leveres til styret.
 
Sak 06/07: Diplom.
 
Spørsmål fra Lisbeth om å gjeninnføre diplom til vinnere av pokaler. Dette er veldig positivt siden pokalene må leveres tilbake. Kjekt å ha et håndfast bevis på at en har vunnet den. Tar kontakt med Lisbeth og sier ja.
 
Sak 07/07: Årskonkurransene.
 
Uenighet blant oppdrettere om utenlandsutstillinger skal telle med for oppdretterprisen, noe som er avgjørende for hvem som ville vunnet i 2006. Siden det dessuten, til tross for innsendte resultater for 2005, aldri har blitt offentliggjort noen vinner for det året, kom styret til at begge årene måtte kanselleres.
 
Vedtak:
Erfaringen i disse to første årene med Årets oppdretterpris har vist at reglene er vanskelige. For 2005 er det fortsatt ikke kåret noen vinner, og for 2006 er det uenighet om hvem som er vinner fordi reglene tolkes ulikt. Shibaklubben kan ikke ha regler som fører til uklarhet eller uenighet og strid om rett vinner av årspremier. Styret vedtar derfor å kansellere konkurransen om Årets oppdretter for både 2005 og 2006. Vandrepremien for Årets oppdretter vil dermed for første gang bli utdelt for 2007, men da med nye regler for poengberegning som ikke kan tolkes ulikt.
 
For Årets oppdretter-premien må klubben få nye regler allerede for 2007. For de andre årspremiene vil nytt regelverk for poengregning først gjelde for 2008. Men med tilpasning allerede i 2007 for NKKs endrede regel om bare 4 i stedet for 5 plasser i BHK/BTK.
 
Styret må tenke på nye regler fram til neste styremøte. Må presenteres i Shib-A-Visa og be om kommentarer.
 
Sak 08/07: Bruksshiba 2005-2006.
Kan ikke finne at det er kåret vinner verken i 2005 eller 2006. Men for denne årspremien er reglene klare, slik at det er mulig å finne fra til vinner.Etterlyse resultater for begge årene i medlemsbladet.
 
Resultater 2005 og 2006 må sendes inn senest 2 uker etter at det har stått i Shib-A-visa. Blir og skrevet om det på klubbsidene. For fremtiden må resultatene sendes inn innen 31.12. gjeldende år.
Inngravering på brukshundpokal:
For 2005 må styret få navn inngravert, hvis det ikke er kåret en vinner som allerede har fått den, og som ikke vi vet om.Senere er det vinneren som er ansvarlig for å få navnet gravert på.
Alle vinnere, Statutter og utregninger skal arkiveres hos sekretær.
En person i styret har ansvar for at alle pokaler er innlevert før årsmøtet. Laila har sagt seg villig til dette.
 
Sak 09/07: Utstilling.
 
Utstillingen for 2007 ser ut til å være ferdig oppgjort.
 
Utstilling 2008.
Vi har ikke fått svar fra NKK om at søknaden om å få avholde utstilling i 2008 er godkjent.
Vi var for sent ute men håper det beste. Inger Merete og Lisbeth er oppnevnt til å jobbe med utstilling, med Inger Merete som ansvarlig. Trekke inn andre intresserte ved behov.
Inger Merete snakker med et par dommere når svaret fra NKK kommer. Dommerne er plukket ut av styret. Snakker med Akitaklubben om samarbeid i 2008 og 2009. Må bestemme sted for 2009 og 2010. Inger Merete har ansvar for dommere, sted og tidsfrister. Blir bare to utstillinger samtidig i 2008. Vi har fått dommerliste som er satt sammen av E. Mjærum og C. Lang. Mjærum kommer også med liste over dommere utenfor Norden.
 
Sak 10/07: 10 års jubileum.
 
Klubben har 10 års jubileum neste år, og vi bør i den forbindelse arrangere en jubileumsfest i forbindelse med spesialutstillingen. Til dette må vi ha en komite. Kommer tilbake til dette på neste styremøte. Vi kunne og prøvd å ha et fagseminar i forbindelse med utstillingen. Vi har mange med mye kunnskap og kompetanse i klubben.
 
Sak 11/07: Redaktør Shib-A-vis.
 
Lisbeth ble oppnevnt til ny redaktør. Vi får da en erfaren dame til jobben.
 
Sak 12/07: Webmaster.
 
Leder har spurt Harriet Gleditsch. Hun har sagt ja , og er allerede godt i gang.
 
Sak 13/07: Valpeformidler.
 
Som valpeformidler ønsker ikke klubben en reg. oppdretter. Ingrid Hoff Nystad er interessert, og kan gjøre en god jobb. Vedtak: Hun får jobben. Valpeformidler sitter med info om rasen til even. Valpekjøpere, og hjemmesiden til klubben har en side med kommende kull, valper og omplassering. Solvor følger opp.
 
Sak 14/07: Kontaktpersoner.
 
Distriktkontakt Østlandet: Laila Nagel.
Distriktkontakt Vestlandet: Christen Lang.
Distriktkontakt Sørlandet: Bente Kittelsen Pedersen
Distriktkontakt Midt Norge: Mildrid Kjøbli
Distriktkontakt Nord Norge: Paul Walle.
Kontakt Bruksshiba: Halvor Størmer
Kontakt Lydighet: Sissel Skjelbred. Obs.Henvise til henne ved adferdsproblem.
Kontakt agility: Lise Komisrud
 
Torstein sjekker hvor mange shiba i hvert fylke ang. even. Ny distriktsinndeling.
 
Sak 15/07: Hundesport.
 
Solvor stiller som hundesport kontakt.
 
Sak 16/07: Rasekompendium.
 
Den gamle komiteen har allerede gjort mye av jobben. Det nye styret ønsker at den samme komiteen skal fullføre jobben med rasekompendium. Komiteen består av:
Christen Lang.
Helene Nordwall.
Lena Sonefors.
Alle tre har svart ja på henvendelse. Torstein fra styret følger opp.
 
Sak 17/07: Økonomi/ sponsoravtaler.
 
Ingrid og Bjørn Hoff Nystad ogJeanette Hoff er interessert i å jobbe med dette. Eventuelt prøve å skaffe til veie krus m/ shiba, genser m/ shiba osv. Laila veileder. Kasserer fra styret følger opp.
 
Sak 18/07: Poengregning for årets premier.
 
Eirik Knudsen har regnet poengene det siste året, og er interessert i å få fortsette.. Det er helt greit.
 
Sak 19/07: Representant i NKK’s Representantskap.
 
Vi må høre med NKK hvordan dette skal gjøres. Laila sjekker til neste styremøte.
 
Sak 20/07: Hundetorget NKK Bjerke i august.
 
Det er nok kommet forespørsel fra NKK om hundetorget til det forrige styret. Tas opp på neste styremøte hvis det ikke er for sent.
 
Sak 21/07: Styremøter.
 
Leder setter opp plan over styremøter frem til jul.
Satser på ett møte pr. måned.
 
Møtet avsluttet kl.21.50.
 
 
 
Sekretær
Mary K. Ellingsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode