Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra NSK styremøte 16. september 2014

Tilstede: Eilert, Christen, Solvor, Lone, Mildrid, Bjarne og Lisbeth
Forfall: Hege, Anette F, Anette H

Styremøtet ble startet med en kort presentasjonsrunde.

 
Sak 47/14 Taushetserklæring  Alle deltakere bekrefter å ha mottatt, lest og akseptert klubbens taushetserklæring. Øvrige styremedlemmer må bekrefte i neste møte.

Sak 48/14 Post/info
Fra NKK: Ny praksis ved arrangering av prøve. Til orientering
Fra NKK: Ny dispensasjon gitt til paring av tispe over 8 år. Vi ønsker å ta dette opp på et prinsipielt grunnlag på NKKs dialogmøte. Solvor og Lisbeth lager tekst. Frist innsending til NKK 6/10.
Fra NKK: Høring - revidering av regler for brukshundprøver (NBF) Tatt orientering
Fra NKK: Informasjon om status IT-satsingen. Til orientering 
Fra NKK: Disiplinærreaksjoner. Til orientering
Fra NKK: Nå er tiden inne for å søke om prøver for 2015 Frist 31/10 Tas til etterretning
Fra NKK: Juleannonser og halv pris på medlemskap. Tatt til etterretning

Sak 49/14 Økonomi
Orientering fra Christen. Regnskap for Japanspesialen er så godt som ferdig, med et litt dårligere resultat enn tidligere år. Men det er gledelig at loddsalget var doblet fra tidligere år. Vi har fått inn litt mindre kontingent enn budsjettert. Effektsalget har vært litt dårligere, noe vi håper å bedre med nye pepperkakeformer og påfyll av frostakrus til D4A. Klubbens likviditet er god, men det er for tidlig å si om vi vil ende som budsjettert eller få et litt større underskudd enn forventet.
 

Sak 50/14 RS og dialogmøte 
Lisbeth blir vår representant og Eilert blir vara. Lisbeth sørger for påmelding.

Sak 51/14 RAS – kommentarer fra NKK 
RAS-dokumentene er stort sett godkjent av NKK, men vi har fått noen kommentarer, hovedsaklig på layout, som oversendes SU for endelig ferdigstilling. Dokumentene vil da bli endelig godkjent av NKK og RAS-dokumentene kan deretter legges ut på klubbens hjemmesider. 
NKK sier bl.a: ”RAS for hokkaido, shikoku, kishu og kai er selvsagt mer enn bra nok, og det er svært positivt at dere har skrevet noe om disse rasene, selv om det er ingen/svært få hunder i Norge. Det er også svært positivt at dere har tatt med bilder.
RAS for shiba er svært bra. Det er solid og gjennomarbeidet, og det inneholder mye informasjon samtidig som det er oversiktelig og tilgjengelig. Dere er heldige som har en helse- og atferdsundersøkelse som grunnlag, samt at dere har mye informasjon fra tidligere i form av rasekompendium mm. Dere har konkrete mål og strategier, noe mange syns er vanskelig. Mange syns også det er vanskelig å skille på kortsiktige og langsiktige mål, noe dere har gjort.”

Sak 52/14 Dommerkonferansen
Vi må undersøke om vi klarer å organisere til planlagt tid. Lisbeth får ansvaret og kommer med rask tilbakemelding.
 

Sak 53/14 Ny distriktskontakt Vestlandet 
Ann Margot Whyatt utnevnes til ny distriktskontakt for Vestlandet. Distriktet får fullmakt til å organisere fordeling av underkontakter/aktivitetsgrupper.
 

Sak 54/14 Forespørsel om gjenopptakelse av samarbeid ved Japanspesialen 2016 
Eilert, Christen og Lisbeth tar et felles møte med NAK og blir enige om et felles svar. Lisbeth ansvarlig.
 

Sak 55/14 Ønske om blodsporprøve og Rallylydighetskurs i 2015 – Østlandet 
Styret er veldig fornøyd med initiativet, og vi er positive til både blodsporprøver og rally lydighetskurs. Distriktskontakten får i oppgave å avgjøre hva de har kapasitet til ift bevegelig prøve.
 

Sak 56/14 Årets bruksshund : Poeng for ny gren –Rallylydighet 
Fremlagt poengskala for Rallylydighet vedtas og resultater kan telles allerede fra inneværende år. 

Sak 57/14 Møteplan / Styresamling
Møteplan høst 16/10, 20/11 og 15/12 alle dager kl 20.00
Vi prøver å få til en styresamling 1. og 2. november og den foreslås lagt til Sparbu. Christen sjekker muligheter for fly og priser.
 

Sak 58/14 Eventuelt
Shib-a-visa Utgivelsesplan ligger fast i Handlingsplanen. Vi bør gi redaktøren fullmakt til å sette strek ved oppsatte frister. Bladet er en viktig medlemsfordel som vi ønsker å opprettholde.
Sunnhetsutvalget Eilert, Solvor og Lisbeth tar en samtale og legger frem mer på neste styremøte.
Juleannonse i HS Makspris 350,- Lisbeth ansvarlig. Alle i styret oppfordres til å selge andeler.
Stand D4A Christen ansvarlig, kan tilknytte seg nødvendige personer. Vi ønsker å kjøpe 2 roll-ups, men vi trenger et pent design. Forslag på noen som kan hjelpe oss, sendes til Lisbeth.
Kommentar til AHF om temakveld for shiba Solvor og Lisbeth lager et forslag til kommentar.
Gjennomgang av ansvarsområder; Vandrepremier; Solvor, Kontakt med DK’ene; Bjarne, Kontakt med webmaster, Ansvarlig for stand D4A, Ansvarlig for oppkobling av styremøter; Christen.