Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte 11.08.2015

Tilstede: Eilert, Solvor, Frida, Laila, Anette H. og Lisbeth

Forfall: Anette F., Lone, Frank, Ingrid Alice

Sak 36/15 Taushetserklæring
Alle møtedeltakere bekrefter å ha lest og godtatt taushetserklæringen.

Sak 37/15 Godkjenning av referat
Referat fra 12/5 ble godkjent på mail av det forrige styret.
Referatet fra styresamling, sak 13/15 endres til ”Dommerliste Shibaspesialen” for å tydeliggjøre hvilken liste dette faktisk er.

Sak 38/15 Post/info
Fra NKK:  Info om momskompensasjon. Videresendt kasserer som har sendt inn til NKK.
Fra NKK:  Disiplinæravgjørelser. Ingen avgjørelser på våre raser.
Fra NKK:  Påminnelse om frist 15/8 for forslag til valg og saker til RS. Påmeldingsfrist 17/10 Vi har ingen forslag eller saker.
Fra NKK:  Høring – Regler for internasjonale konkurranser RIK Frist 27/9. Vi har ingen innspill
Fra NKK: Høring Landslagsregler i agility Frist 15/10 Vi har ingen innspill
Fra NKK: Avtale for alle som skal bruke NKKsystemer. Alle styremedlemmer må skanne og signere og sende til sekretær for felles innsending til NKK.
Fra Valgkomiteen RS: Oppfordring om å sende inn forslag på kandidater. Vi har ingen innspill
Fra NKK: Høring nye regler for lydighetsprøver Frist 25/10 Vi har ingen innspill

Sak 39/15 Økonomi
Vi har allerede nådd årets budsjettmål for kontingent, og klubbens økonomi er god. Vi ønsker enda flere medlemmer, og må komme i gang med verving av nye eiere. Vi ønsker at kasserer må følge med på nye eiere og sende vervemateriell. Solvor og Lisbeth lager følgebrev

Sak 40/15 Dommerlisten til Shibaspesialen
Christen Lang har etterspurt hvorfor han ikke står på listen over dommere klubben ønsker å bruke på Shibaspesialen. Tidligere har det vært en enighet i styret og utstillingskomiteen om at vi ikke ønsker å bruke norske, aktive oppdrettere som dommere siden dette vil utestenge alle valpekjøpere av slike dommere fra å stille. Dette har ikke vært nedfelt som et formelt vedtak.
Styret vedtar derfor at vi ikke ønsker å sette opp norske, aktive oppdrettere som dommere på klubbens spesialutstilling. Vi sender et brev til Christen Lang med utfyllende kommentar.

Sak 41/15 Stand EDS
Lise Mette Kjellberg har meldt seg til å stå på stand lørdag eller søndag. Wenche Ulleberg-Bøhmer, Marita Sørensen, Lise Kommisrud, Frida og Lisbeth har meldt seg per nå. Hele styret får jobbe videre med å skaffe flere.  Vi må sjekke hvor effektene er.

Sak 42/15 Ny distriktskontakt Østlandet
Ingrid Alice ønsker avløsning som DK fra 2016. Alle tenker på aktuelle kandidater til neste møte.

Sak 43/15 Shibakalender 2016
Lise Mette og Joakim kan gjøre den tekniske biten. En komite bestående av dem, Christen Øwre Johansen og Solvor Nærland velger ut bilder. Frist settes av komiteen iht neste nummer av Shib-a-visa.

Sak 44/15 Eventuelt
Ingen saker

Neste møte:  15/9 kl 20.00