Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte i NSK (telefonkonferanse) 11. desember 2007

Til stede: Laila, Torstein, Inger Merete, Terje, Tove, Sverre og Solvor
Sak 69/07: Post/informasjon
Det har kommet henvendelse fra Arena247.no om en ny søkemotor for alle arrangementer i Norge, der vi tilbys gratis oppføring. Våre dataspesialister fraråder at vi går inn på dette fordi slike gode tilbud pleier å ha en hake ved seg.

 

Sak 70/07 Svar fra NKK på styrets henvendelse
Se sak 50/07. I brevet opplyser NKK ved Ole-Arild Fosmo at det ikke er innkommet noen anke til Appellutvalget, slik at klubbens vedtak om strykning av medlemskap er trådt i kraft. Det ble også vist forståelse for og uttrykt støtte til klubbens reaksjoner. Det vises for øvrig til at saken på bakgrunn av lover og medlemsavtalen må finne sin løsning i klubben.

Klubben har fortsatt behov for hjelp til å få tilbake sine penger, dokumenter og pokal. Styret vil derfor be NKKs Hovedkomité om å se på saken med bakgrunn i NKKs lover § 22, punkt 2b: ”DK behandler saker som blir forelagt komitéen av tilknyttet klubb/forbund når klubben/forbundet vurderer en sak så alvorlig at strengere reaksjon enn det klubben/forbundet kan gi bør vurderes og at vedkommende er reagert på i henhold til klubbens/forbundets mandat” .

Sak 71/07: Erstatning av vandrepokal som ikke er tilbakelevert
Styret vedtok å erstatte An-Ans vandrepokal, som ikke er tilbakelevert klubben av vinneren i 2006. Dette for at vinneren av pokalen på Shibaspesialen 2007 skal få gleden av å ha den i sitt eie de få månedene som er igjen før neste Shibaspesial. Solvor kjøper en pokal som er mest mulig lik den opprinnelige. Pokalen skal foreløpig ikke graveres, i tilfelle den etterlyste pokalen likevel skulle bli tilbakelevert. Solvor kjøper også et album og skaffer nye bilder av tidligere vinnere. Hun ber Christen Lang om hjelp til å rekonstruere albumet.

Sak 72/07: Økonomisk gjennomgang
Kasserer hadde laget en oversiktelig tabell over klubbens økonomiske situasjon pr d.d. Denne viser at økonomien er ryddig, og at vi vil komme ut med et pent overskudd. I tillegg har vi varebeholdningen, som utgjør en verdi.

Sak 73/07: Ny distriktskontakt Nord-Norge
Elsa Pedersen er oppnevnt som ny distriktskontakt for Nord-Norge. Hun har, i likhet med de andre distriktskontaktene, fått liste med medlemmene i distriktet.

Klubben har svært få medlemmer i sørlandsdistriktet. Laila prøver gjennom oppdretterne å få vite om solgte valper til dette distriktet, slik at vi kan prøve å verve eiere som ikke er medlem.

Sak 74/07: Kontaktperson mellom styret og distriktskontaktene
Laila, som selv er distriktkontakt, påtok seg denne oppgaven. Det innebærer at hun med jevne mellomrom tar kontakt med dem, og evt også gir tips og veiledning. Distriktskontaktene henstilles dessuten til selv å ta kontakt med Laila.

Sak 75/07: Helseundersøkelsen
Komitéen har fått oversendt et skjema utarbeidet av Shiba-No-Kai, i tillegg til det som var laget av den danske shibaklubben. De vurderer hva som er hensiktsmessig å bruke i vårt skjema. De vil også vurdere om det kan være hensiktsmessig å legge arbeidet med innsamling av helseinformasjon ut til studenter ved Veterinærhøyskolen.

Komitéen bes også se om det kan være formålstjenlig for klubben å innføre et avlsråd, som i såfall kun skal ha rådgivende og veiledende oppgaver. I tilfelle vil saken bli belyst gjennom bl.a. medlemsavis, og evt legges fram for årsmøtet.

Sak 76/07: Dokument om HD
Sider ved obligatorisk HD-røntging hos avlsdyr ble drøftet. Torstein prøver å innhente mer fakta.

Sak 77/07: Tidspunkt for nettpublisering av nyeste Shib-A-Visa
Styret synes det er flott at Shib-A-Visa legges ut på klubbens nettside. Men det ble reist spørsmål ved at bladet legges ut mens det fortsatt er ferskt. Det skal ha noen fordeler å være medlem av klubben. Det ble derfor vedtatt å innføre en ”karantene” på 4 uker, dvs at bladet legges ut på nettsiden når det er 4 uker gammelt. Det legges ut en oppfordring til folk om å melde seg inn i klubben for å få lese Shib-A-Visa mens det er nytt.

Det må gjøres et unntak for siste blad, nr 4/07, fordi det der blir opplyst at man etter ca 1 uke kan finne artikler og bilder fra bladet i farger på klubbsiden.


Sak 78/07: Avvikling av telefonkonferanser
Fra 1. januar 2008 opphører muligheten for å avvikle telefonkonferanser gjennom NKK. Gjennom dataprogrammet Skype kan det avvikles telefonkonferanse på en billig måte. Deltakere som har bredbånd og hodetelefon med mikrofon, oppringes via PCen, og betaler ingen telefonutgifter. Andre kan oppringes via fasttelefon, som også er billig. Oppringning via mobil er noe dyrere, men ikke dyrt.

Styret testet telefonkonferanse gjennom Skype i forrige uke, og det fungerte tilfredsstillende. Dette styremøtet ble avviklet gjennom Skype. Styret vedtok at framtidige telefonkonferanse skal gjennomføres på denne måten.

Sak 79/07: Frister i forhold til årsmøtet 2008
• Årsmøtedato skal bekjentgjøres seinest fredag 22. februar (seinest 10 uker før årsmøtet)
• Frist for innsending av saker er seinest 21. mars (6 uker før årsmøtet)
• Frist for utsending av innkalling og årsmøtepapirer er seinest fredag 4. april (seinest 4 uker før årsmøtet)

Sak 80/07: Styremøter i vår
Tirsdag 8. januar
Tirsdag 5. februar
Tirsdag 4. mars
Tirsdag 25. mars
Tirsdag 1. april (hvis behov ift. årsmøtesaker)
Tirsdag 29. april

Styret forbeholder seg retten til justering av datoer dersom dette er hensiktsmessig i forhold til årsmøtesaker/-arbeid.

Sak 81/07 Nyhetsbrev
Tilbudet om å opprette nyhetsbrev for intresserte ble drøftet. I følge kasserer er det så få som har meldt sin interesse at det ikke synes å være noe å satse på.
 
Sak 82/07 Annonsepriser Shib-A-Visa

For å få prisene med i Shib-A-Visa nr 4, har leder gitt forhåndsvarsel om samme priser som nå, det vil si:
1/1 side i et enkeltnummer kr 100
1/1 side hele året kr 300
½ side i et enkeltnummer kr 75
½ side hele året kr 250

Det ble på møtet opplyst at annonseprisene var høyere før, og styret ønsker derfor å få vite hvorfor dette er endret, evt om det kan være hensiktsmessig å øke prisene noe. Dette blir en egen sak på neste styremøte, der priser fastsettes på nytt for 2008.

Sak 83/07 Eventuelt

1. NKK har revidert utstillingsreglene, og endringene gjelder allerede fra 1. januar 2008. Solvor ber webmasterne om å sette inn informasjon om dette på klubbens nettside.

2. Forslag til ny komitéstruktur i NKK er mottatt. I forslaget finnes ikke noen disiplinærkomité. Solvor henvender seg til komité-komitéen for å høre hvor denne er blitt av, om funksjonen kommer under en annen komité, eller om den er fallt bort.

3. Spørsmål fra utstillingskomitéen om vi skal ha annonse i Hundesport om Shibaspesialen 2008, helst felles annonse med Akitaklubben. Hundesport har satt ut arbeidet med annonser til et firma, og priser har foreløpig ikke vært mulig å finne. Siden det denne gang bare er to klubber som samarbeider, vil det være mest realistisk å satse på en liten annonse. Når komitéen finner priser for annonser, sender de mail til styremedlemmene om dette. Vedtaket fattes deretter på bakgrunn av dette.

4. Dommer på Shibaspesialen 2009 blir Kari Granaas Hansen, som har svart ja.

5. Lokaler for årsmøte 2008 pluss festmiddag: Sverre inngår leieavtale (evt ber Lisbeth gjøre det).

6. Tidspunkt for årsmøtet 2008: Det har ikke kommet synspunkter eller innspill fra medlemmene om dette. I styret var det flertall for å legge årsmøtet til fredag kveld (må være litt seint, så alle rekker fram i tide).

7. Utstillingskomitéen lager informasjon til klubbens nettside om sted for Shibaspesialen/Japanspesialen 2008, slik at folk kan bestille plass på campingplassen.


Solvor Nærland
referent