Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Referat fra styremøter >  > Artikkel

Referat fra styremøte i NSK (telefonmøte) den 16. oktober 2007

Tilstede: Laila, Terje, Torstein, Tove, Sverre og Solvor
Forfall: Inger Merete

Sak 49/07: Post/Informasjon

 • Eli-Marie Klepp har nå fått godkjent autorisasjon for dommeroppdrag på shiba. Styret ønsker henne lykke til.
 • Medlemskontingent ved nyinnmelding nå på slutten av året: NKK gir anledning til å kreve ½  kontingent ved innmelding etter 01.09. Hovedkrav for kontingent for 2008 vil bli sendt ut i november (sannsynligvis som vedlegg i Hundesport). Styret vedtok at ved at nye innmeldinger nå på tampen av året går direkte til kasserer, krever vi ikke kontingent. Vedkommende må betale kravet som gjelder 2008, når det kommer.
 • Invitasjon til Rusken Oslo. Det ble opplyst at dette er så lokalt at det ikke omfatter oss.
 • Juleannonse i Hundesport: Dette blir en helsides annonse, og 26 medlemmer deltar. Det betyr at annonsekostadene på kr 6562.50 kommer på kr 255,-pr deltaker.
 • Hundelivsmessen i Exporama, som går av stabelen første helgen i november, har stor oppslutning fra Shibaklubben, og ting virker å være i rute. I tillegg til våre vanlige klubbeffekter, har Harriet laget mønster til shibavotter. Det er dannet en ”strikkegjeng”, som prøver å få ferdig noen par shibavotter til messen. Også Shibakalenderen for 2008 skal være ferdig til da, og selges for kr 200 pr stk. Det er ellers observert at NSKs logo, med link til hjemmesiden vår, står på framtredende plass på Hundelivs nettside.
 • De 3 manglende vandrepokalene m/album er nå innkjøpt (se sak 26/07). Samlet pris for 3 pokaler ble kr 539.


Sak 50/07: Disiplinærsak:
Se sak 04/07, sak 05/07, sak 26/07, sak 27/07 og sak 34/07. Brev ble sendt NKK i tråd med vedtaket i sak 34/07. Vi ba der om hjelp til hensiktsmessig reaksjon. Det har kommet svar fra NKK, der det framgår at NSK selv må reagere disiplinært overfor vedkommende før NKKs Disiplinærkomité kan foreta seg noe.

På bakgrunn av dette ble følgende enstemmige vedtak fattet:

Grunnet utestående gjeld til klubben, samt manglende innlevering av vandrepokal og dokumenter fra tidligere styre hvor vedkommende var sekretær, har styret i Norsk Shibaklubb i møtet den 16.10.2007, fattet følgende vedtak i sak 50/07:

I henhold til Norsk Shibaklubbs lover §7.2 strykes vedkommende som medlem av NSK inntil han har gjort opp for seg. Saken oversendes NKKs disiplinærutvalg for eventuelle videre forføyninger.
Hvis han senere ønsker å bli medlem i Norsk Shibaklubb må følgende tre forhold være brakt i orden:

 1. Gjeld til klubben på kr. 6500,- må være innbetalt. Alternativt må et regnskap med bilag godkjent av kasserer eller revisor, legges frem for styret.
 2. An-Ans vandrepokal m/album skal være levert styret.
 3. Dokumenter som eies av klubben skal være levert styret.

Det gjøres oppmerksom på at vedtaket kan ankes inn for NKKs appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig, jfr. § 8.4. Her framgår videre at han må erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel

Sak 51/07:  Økonomi
Når alle deltakerne har betalt sin del av juleannonsen i Hundesport (11 av 26 pr. 16.10), og når alle oppdretterne har betalt for sine annonser i Shibakalenderen 2008 (9 av 12 pr. 16.10), vil vi ha omlag 1.000 på konto. Men under forutsetning av at vi selger minimum 75 Shibakalendere (á kr 200 inkl porto) pluss en del salg av klubbeffekter, har vi midler til Shib-A-Visa nr 4, samt et pent forventet overskudd ved årets slutt.
Dersom salget skulle gå tregt, vil vi vurdere å sende et kort til medlemmene med julegavetips (klubbeffekter, Shibakalender,  shibavotter m.m.). Hvis Harriet lager kortet, kan Terje sette på klistrelapper. Utgivelsestidspunktet for Shib-A-Visa nr 4 vurderes å være for seint for dette.


Sak 52/07: Utkast til høringsbrev om HD
Se sak 36/07. Torstein har prøvd å orientere seg i forskningen rundt HD, og utkastet til høringsbrev er laget på bakgrunn av dette.

Det viser seg at ingen har kommet til bunns i HD-gåten ennå. Genene som viderefører sykdommen er ikke identifisert. Man regner med at det er mer enn ett gen som står bak, noe som kompliserer tiltakene man avlsmessig gjør for å hindre spredningen av HD.

Dilemmaet i en liten rase, er at genpoolen kan bli for liten ved å velge vekk avlsdyr som har HD. Det kan øke forekomsten av arvelige sykdommer. Det vil også kunne hemme importen av ubeslektede avlsdyr fordi det er vanskelig å fastslå HD status på disse før det er for sent. Kjøp av voksne hunder fra land som Japan kan være vanskelig, da disse vanligvis ikke er HD-røntget.

Det kan godt være at NSK likevel bør innføre krav om kjent HD-status på avlshunder. Men da må vi finne fram til virkemidler som holder oppe genpoolen.

Torstein fortsetter å grave i forskningsresultater, og populariserer fagstoffet slik at også vi andre klarer å forstå det. Han jobber videre med utkastet. Endelig dokument om HD offentliggjøres i Shib-A-Visa nr 4.


Sak 53/07: Ny utforming av taushetserklæring for NSK
Se sak 44/07. Torstein har laget en ny formulering til taushetserklæring for NSK. Her står en definisjon av hva som i denne sammenheng menes med fortrolig informasjon, og konkret hva styremedlemmene forplikter seg til.

Den nye utformingen av taushetserklæring ble vedtatt. Alle styremedlemmene skal svare bekreftende på at denne er lest og forstått.


Sak 54/07:  Arbeidet med rasekompendium
Se sak 16/07. Komitéen jobber aktivt med innholdet i kompendiumet, og har som mål å bli ferdig før jul. Torstein er kontaktperson fra styret, og ønsker å ha kontakt ved å få kopi av e-post mellom komitémedlemmene. Han kan også bidra når selve dokumentet skal utformes til trykking, slik at det får et profesjonelt utseende.


Sak 55/07: Shibaspesialen
Inger Merete, som ikke kunne delta på styremøtet, meldte at det ikke er noen ny info om spesialen 2008.  For Shibaspesialen 2009 har hun søkt klubbene NAK, NAAK og  NJSK om deltakelse. Alle har svart positivt.


Sak 56/07: Komité for jubileumsfest
Sverre prøver å finne intresserte komitémedlemmer i Trøndelag.


Sak 57/07: Distrikts-/regionsinndeling i klubben.
Det har kommet to synspunkter om dette på klubbens nettside. Det ene innlegget fremmer fylkesvis inndeling, mens den andre personen mener at vi heller bør avklare hva funksjonen til distriktskontaktene skal være.

Det har ikke kommet  innspill fra medlemmer på annen måte. Styrets syn er at fylkesvis inndeling ikke er aktuelt. Det blir for mange distrikt i forhold til antall medlemmer.

Styret vil ikke foreta seg noe med hensyn til ny inndeling. Dette må være ønsket fra medlemmer i distriktene. Skulle en region ha ønske om å bli eget distrikt, vil styret i utgangspunktet være positiv (dersom medlemsgrunnlaget er tilstede).

Styret oppfordrer uansett medlemmer i en region til å ta initiativ til egne treff/turer. Distriktskontakt kan kontaktes for å få informasjon om andre shibaeiere/medlemmer i regionen.


Sak 58/07: Forslag fra NKK om nye registreringsrutiner
Det foreslås følgende endringer (kort referert):

 • Alle valper registreres med oppdretter som eier. Første eierskifte er gratis når dette gjøres før valpen er 6 mnd
 • Innføring av eierbevis med PIN-kode, som kan brukes ved endringer av adresse m.m.
 • Selv om det er to eiere av hunden, skal det være en hovedeier. Begges navn skal stå i kataloger osv, men bare hovedeier har rett til å undertegne, selge osv.
 • Dersom e-postadresse er oppgitt, ønsker NKK at registrering av valper skal skje elektronisk.

Styret hadde ingen innsigelse til forslagene.


Sak 59/07: Eventuelt

 1. NKKs nåværende system med telefonkonferanser avsluttes ved årsskifte. Laila prøver å få svar fra NKK om hvilket system som kommer i stedet.
 2. Saken er Fortrolig.

 

 

Solvor Nærland,
referent