Norsk Shibaklubb Dette bilde tilhører Katja Weber og kan ikke benyttes til annet enn som illustrasjon på denne klubbside. Bildet kan ikke brukes på T-skjorter,luer, kopper eller liknende.
Du er her: Hjem > Årsmøte > 2007 Årsmøte > Artikkel

Referat fra Årsmøte i Norsk Shibaklubb på Lillehammer 26. mai 2007

Tilstede:

" 23 medlemmer (hvorav 2 observatører uten stemmerett)
" 3 fullmakter
= 24 stemmer
Det var ikke tilstede noen fra det sittende styret.

Sak 1. Konstituering

a. Godkjenning av forretningsorden: Godkjent uten merknader

b. Valg av møteleder, to referenter, tre personer til tellekorps, to personer til å underskrive protokoll:
- Valgt møteleder ble Lisbeth Høyem
- Valgte referenter ble Solvor Nærland og Christen Lang
- Valgt til tellekorps ble Bente Kittelsen Pedersen, Per Pedersen og Per Oddvar Sæth
- Valgt til å underskrive protokoll ble Mary Kallekleiv Ellingsen og Harriet Gleditsch

c. Godkjenning av innkalling: Godkjent, men med merknad om at årsmøtet ikke hadde fått medlemslisten, og det dermed ikke var mulig å kontrollere om kontingent var betalt. Hver enkelt bekreftet betalt kontingent muntlig, noe årsmøtet godkjente.

d. Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble godkjent uten merknader

Sak 2. Årsberetning for driftsåret 2006

Årsberetningen, som var vedlagt tilsendte årsmøtepapirer, ble tatt til etterretning.

Sak 3. Godkjenning av regnskap for 2006 med revisjonsberetning

Kasserer var ikke til stede, men revisor var tilstede. Lisbeth Høyem hadde fått tilsendt regnskap med alle bilag.
Det ble stilt spørsmål om utbetalte forskudd til dekning av utgifter i forbindelse med utstillinger i 2005 og 2006, som ikke er oppgjort. Begge disse står fortsatt som utestående fordringer i regnskapet. Revisor svarte på spørsmålene, og presiserte at disse må følges opp. Revisor anbefalte bedre regler ved utbetaling av forskudd. Med disse merknader ble regnskapet godkjent.

Sak 4. Handlingsplan for 2007

Det forelå et forslag fra styret i årsmøtepapirene. I tillegg ble det lagt fram et forslag fra Solvor Nærland. Forlaget fra Solvor Nærland ble valgt.

Sak 5. Budsjett 2007

Budsjettforslag fra styret var vedlagt utsendte årsmøtepapirer. Det ble påpekt at utgiftene med trykking av Shib-a-visa har steget betraktelig, og at det her kan spares inn penger.
Styrets forslag til budsjett for 2007 ble godkjent, men med pålegg til styret om å vurdere utgiftene til trykking av medlemsbladet.

Sak 6. Innkomne forslag

a. Lovendringer, foreslått av Lisbeth Høyem
Disse var vedlagt årsmøtepapirene, og inneholdt til sammen 29 forslag. Forslagene var i hovedsak gjort for å få vedtektene i tråd med NKKs lovnormal, og for å korrigere mindre feil.
Årsmøtet godtok å behandle forslagene under ett. Lovendringene ble vedtatt.

b. Nye regler for poengberegning av årskonkurransene, foreslått av Solvor Nærland
Saken inneholdt 2 forslag (vedlagt årsmøtepapirene), hvor det første var at årmøtet skulle gi styret i oppdrag å gjennomgå klubbens årskonkurranser, og evt. komme med nytt system (med innspill fra medlemmene). Dette forslaget ble vedtatt.

Sak 7. Valg

Forhåndsinnsendte stemmer ble talt opp, og bestod av 8 stk. Av disse var 4 personer tilstede, og kunne derfor ikke avgi stemme påny. Det skulle dermed avgis totalt 28 stemmer.
Valgkomitéens forslag var vedlagt årsmøtepapirene. Alle ble valgt med følgende stemmetall:

   
VervNavnJaNeiBlank
Leder 1 årSolvor Nærland28
Nestleder 2 årInger Merete Ingebrigtsen271
Sekretær 1 årMary Kallekleiv Ellingsen28
Kasserer 2 årTerje Håheim28
Styremedlem 2 årTorstein Gleditsch28
Styremedlem 1 årLaila Nagel2512
Vara til styret 1 årTove Holmøy28
Vara til styret 1 årDan Ove Tuven262
Vara til styret 1 årSverre Kjøbli28
Revisor 1 årPer Oddvar Sæth271
Vara revisor 1 årSara Hauge28
Valgkomité 1 årTom Hofsli262
Valgkomité 1 årChristen Lang271
Valgkomité 1 årGullborg Knudsen2611
Vara til valgkomité 1 årKjell Grødal28

Sak 8. Utmerkelser

Årsmøtet hadde ikke fått overrakt noen premier eller utmerkelser, og kunne derfor ikke foreta noen slik utdeling.
Vandrepremiene ble etterlyst. Det ble påpekt at det fortsatt ikke er utpekt Årets Oppdretter for 2005. Dette må det nye styret finne ut av.

Sak 9. Avslutning

Møteleder takket de frammøtte, og ble selv takket for sin utmerkede møteledelse.
Årsmøtet ble avsluttet.

Referent: Referent:
Solvor Nærland Christen Lang
(sign)(sign)
   
Protokollunderskriver: Protokollunderskriver:
Harriet Gleditsch (Mary Kallekleiv Ellingsen
(sign)(sign)
   

Årsmøtereferatet er underskrevet av alle parter og er arkivert hos sekretær.
Her på nettsiden er det skrevet (sign) for signatur.
Kommentar fra Webmaster: Harriet Skogen Gleditsch